type
status
summary
slug
category
tags
date
password
URL
icon
 
一、开经偈、标题及第 1 品
偈[ jì ] :一种略似于诗的有韵文辞,通常以四句为一偈。
金刚般若 [bō rě]波罗蜜经
祇[qí] 树给[jǐ] 孤独园
祇后面还会出现,还有第十六品、第三十二品的 “无量阿僧祇” 解释:在佛教经典中,我们经常能够看到“三大阿僧祇劫”、“阿僧祇劫”、“阿僧祇世界” 等。“阿僧祇”意译不可算计、无量数、无央数,表示极大数之意。有说是 10^28 的,也有说 10^51 的,总之是一个极大极大的天文数字。
尔[ěr]时
著[zhuó]衣持钵[bō]
“著” 这个字,在整部经里出现了很多次,都念[zhuó]这个发音。汉语有一个词汇,叫 “衣著 yī zhuó”,《金刚经》这里写的是 “著衣”,正好倒过来,很好记。
次第乞[qǐ]已
还 [huán] 至本处
饭食讫[qì] 读四声。本意是指绝止、完毕,也指毕竟、终究。
敷[fū] 座而[ér] 坐
二、第 2 品
即[jí] 从座起,偏袒[piān tǎn] 右肩,右膝著[zhuó]地。
阿耨[nuò] 多罗三藐三菩提心。
耨:读 “诺”(有些南方寺庙僧人传承,念[miǎo])
汝[rǔ] 今谛[dì] 听
降[xiáng] 伏其心
愿乐[yào]欲闻
本经中 “乐” 这个字出现三次,都是读“yào”
三、第 3-6 品
第三品
诸菩萨摩诃萨[mó hē sà]。
我皆令入无余涅槃[niè pán]而灭度之。
第四品
可思量不[fǒu]?不[fǒu]也。
不 fǒu 同 “否” 这个字,整部《金刚经》所有的 “不” 都读 “否” 的音。
菩萨但应如所教[jiào]住。
第五品
凡所有相,皆[ jiē]是虚妄[wàng]。
第六品
如来悉[xī]知悉[ xī]见
四、第 8、9 品
第八品
宁[níng]为多不?
第九品
须陀洹 [xū tuó huán]xū tuó huán
南传佛教中的修行位阶,为沙门四果中的初果。
斯陀含 [sī tuó hán] 二果。
阿那含 [ā nuó hán] 三果。
阿罗汉 [ā luó hàn ] 声闻四果之一。
无诤 [zhèng ] 三昧 [mèi ]
乐阿兰那行者 [yào ā lán nuó xíng zhě ] 无诤心者
五、第 10-15 品
第十品
譬 [pì] 如有人
第十二品
阿修罗 [ā xiū luó]
佛教中六道之一,是欲界天的大力神或是半神半人的大力神。
第十三品
是经名为金刚般若 [bō rě]波罗蜜。
般若 ,如果非要用一个词来翻译成中文的话,就是智慧的意思。但是它与智慧的意思又有很大的区别,故不翻,取译音。
第十四品
应生嗔[chēn]恨
佛教所说的五毒,贪、嗔、痴、慢、疑。嗔排在第二位,至今还排第二位。
如来是真语者,实语者,如语者,不诳[kuáng]语者,不异语者。
第十五品
何况书写、受持、读诵,为[wèi]人解说。
是经有不可思议、不可称量[liáng]、无边功德。
皆得成就不可量[liàng]、不可称、无有边、不可思议功德。
如来为发大乘[dà chéng]者说,为发最上乘者说。
以诸华[huā]香而散[sàn]其处。
六、第 16-32 品
第十六品
得值八百四千万亿那由他[nuó yóu tuō]诸佛。
那由他,数量单位,指 10 的 108 次方。
第十七品
汝于来世,当得作佛,号释[shì]迦牟[mó]尼。
牟读 “摩”。
第十八品
所有众生,若干种[zhǒng]心,如来悉知。
第二十二品
乃至无有少[shǎo]法可得。
第三十二品
及诸比丘、比丘尼、优婆塞[yōu pó sài]、优婆夷[yōu pó yí]。
 
转载孙海东
 
读书笔记—如来,如愿《金刚经》
Loading...